poniedziałek, 21 października 2013

WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI A BIEG PRZEDAWNIENIACzy posiadasz względem swojego dłużnika roszczenie które według przepisów KC uległo już przedawnieniu? Jeżeli tak to spełnienie świadczenia przez Twojego dłużnika wydaje się dalece wątpliwe.....który bowiem dłużnik spełni świadczenie którego spełniać nie musi??? Jeżeli jednak złożyłeś przed upływem terminu przedawnienia wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (tj. najczęściej wyrokowi) to możesz rozważyć złożenie wniosku egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.
Sukces nie jest gwarantowany, ale poniżej podaję wyroki SN które są dla Ciebie korzystne.

Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. 

"bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia"
 
W orzecznictwie i literaturze nie ma jednolitego stanowiska w kwestii możliwości przerwania biegu przedawnienia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.  Wprawdzie dominuje niekorzystny dla wierzycieli pogląd, zgodnie z którym wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia, niezależnie od rodzaju tytułu egzekucyjnego, któremu klauzula ma być nadana. Istnieją jednak na ten temat zdania przeciwstawne.

Korzystne orzeczenia

1) W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2011 r. (IV CSK 156/11) stwierdził, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg terminu przedawnienia.W uzasadnieniu wyroku SN podkreślił, iż „kwestia wpływu na bieg przedawnienia złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nie jest rozstrzygana  w orzecznictwie jednolicie. Rozbieżne są również stanowiska wyrażane w piśmiennictwie. Źródłem tych rozbieżności jest zawarte w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. wymaganie, aby czynność przedsięwzięta była „bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia”. Według stanowiska przeważającego, […] wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia.

2) Teza powyższa jest zgodna z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1970 r., I PZ 2/70, w którym to SN wyraźnie stwierdził, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia.

3) Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03 (OSNC 2004, nr 4, poz. 58) orzekł, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia. […] Stanowisko wyrażone w uchwale III CZP 101/03, przyjęte w piśmiennictwie zarówno pozytywnie, jak i krytycznie, jest jednak aprobowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 5 listopada 2004 r., II CK 478/03 i z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 276/04, niepbl.).

Mając na uwadze powyższe wskazuję tak jak we wstępie, iż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia jednak z uwagi na fakt, że istnieje stanowisko aprobujące tezę, iż wniosek taki przerywa bieg przedawnienia,a Ty nie masz już nic do stracenia, możesz wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi.

Jak może bronić się dłużnik?

Co jednak wiąże się z prawdopodobieństwem złożenia przez dłużnika  powództwa przeciwegzekucyjnego. W przypadku wystąpienia z takim powództwem sąd wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, a z chwilą doręczenia powyższego postanowienia komornikowi sądowemu, nie będzie on mógł podejmować żadnych czynności egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, w tym dokonywać zajęć czy przekazywać wyegzekwowanych należności wierzycielowi. Od decyzji sądu wówczas zależeć będzie sposób rozpoznania zarzutu przedawnienia i rozstrzygnięcie kwestii przerwania biegu przedawnienia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Powodzenia!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz